A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад
"Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти"
Степанецької сільської ради об `єднаної територіальної громади Черкаської області

Рада ліцею

Дата: 17.04.2022 17:57
Кількість переглядів: 76

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  РАДИ СТЕПАНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

 

    1. Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001р. №159 «Про затвердження типового Положення про Раду загальноосвітнього навчального закладу, у ЗЗСО  створюється Рада освітнього закладу.

    2. Рада ліцею  -  це постійно діючий у період між загальними зборами

(конференцією ) орган громадського самоврядування.

    3. У своїй діяльності Рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом ліцею, цим положенням. 

 

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

 РАДИ ЛІЦЕЮ

 

 

Метою діяльності Ради є:

 

 • сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею та удосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцеєм;
 • розширення колегіальних форм управління ліцеєм;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

 

 

Основними завданнями Ради є:

 

 • підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю,   державними та приватними інститутами;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
 • формування виховного середовища;
 • створення належного педагогічного клімату у ліцеї;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності освітнього процесу.      

 

Рада ліцею діє на засадах:

 

 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.

 

 

СТРУКТУРА РАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представники в Раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) ліцею.

    Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

2.  На чергових зборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

     Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

4.  Очолює Раду ліцею голова, який обирається із складу Ради.

      Голова Ради може бути членом педагогічної ради.

      Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

5.  Засідання Ради може скликатися іі головою або з ініціативи директора ліцею.  

6.  Для вирішення поточних питань Рада  може створювати  постійні або

тимчасові комісії з окремих  напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються  радою.

7.  Члени ради мають права  виносити  на розгляд  усі питання, що стосується діяльності ліцею пов’язаної  з організацією освітнього процесу,

проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

8.  Рішення ради приймаються  простою більшістю голосів за наявності  на

засіданні не менше двох третин її членів.  У разі рівної кількості голосів  вирішальним є голос голови Ради.

9.  Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту ліцею доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

10. У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

     До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

11.  Рада освітнього закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання,

 вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи ліцею та  

 здійснює контроль за його  виконанням;

 - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ліцею;

 - затверджує режим роботи ліцею;

 - сприяє формуванню мережі класів ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в    

 органах виконавчої влади та  місцевого самоврядування;

 - приймає рішення спільно з педагогічною радою про  представлення до

нагородження  випускників навчального закладу  золотою медаллю

«За високі досягнення у навчанні»  або срібною медаллю «За досягнення у

Навчанні»  та  нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення  у навчанні»  та  похвальними  грамотами «За особливі досягнення у  вивченні  окремих  предметів»;

  - разом із педагогічною радою  визначає доцільність  вибору  навчальних

предметів  на робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також  тенденції  розвитку регіону, суспільства і держави;

 - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний  рік;     

 - заслуховує звіт голови ради, інформацію директора  та його заступників

з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

  - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою  обговорення питань

про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

  - вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи  з учнями;

  - виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів

  тощо);

   - вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління

освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників

освітнього процесу;

   - ініціює розгляд кадрових  питань  та бере участь у їх вирішенні;

   - сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає

громадськість, батьків (осіб, які їх заміняють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення

оздоровчих та  культурно-масових заходів з учнями;

 - розглядає  питання родинного виховання;

 - бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 - сприяє  педагогічній  освіті  батьків;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти  учнями;

 - організовує громадський контроль за  харчуванням і медичним  обслуговуванням учнів;

 - розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи ліцею;

 - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників

освітнього процесу;

12. Статутом освітнього закладу можуть визначатись й інші повноваження Ради ліцею, що не суперечать чинному законодавству.

 

 

План роботи Ради ліцею на 2021-2022 н.р.

 

Дата проведення

Тема засідань

Відповідальний

08.09.2021р.

1. Про роботу членів ради згідно положення про Раду ліцею.

2. Про затвердження плану роботи Ради ліцею на 2021-2022 н.р.

3. Ознайомлення зі складом Ради та розподіл обов’язків.

4. Про погодження робочого навчального плану на 2021-2022 н.р. Узгодження навчальних та виховних занять у ліцеї, занять гуртків.

5. Затвердження режиму роботи ліцею у 2021-2022 н.р. Погодження правил внутрішкільного трудового розпорядку для працівників.

6. Про охоплення навчанням дітей шкільного віку.

7. Організація гарячого харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій.

Члени Ради ліцею

23.12.2021р.

1. Виконання Статуту ліцею.

2. Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму ліцею.

3. Про стан відвідування учнями ліцею та робота по попередженню правопорушень.

4. Про стан навчально-виховної роботи в ліцеї.

5. Поповнення бібліотечного фонду ліцею та передплата періодичних видань.

Члени Ради ліцею

28.03.2022р.

1. Результативність діяльності гуртків та секцій ліцею та їх роль у навчально-виховній роботі. Необхідність відкриття нових гуртків на наступний навчальний рік.

2. Про заходи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму та інших видів травматизму серед дітей.

3. Про хід атестації педагогічних працівників.

Члени Ради ліцею

26.05.2022р.

1. Про підсумки виконання Плану роботи та навчального плану закладу на 2021-2022 н.р.

2. Узгодження графіку проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х та 9-х класів.

3. Про погодження претендентів на нагородження Похвальними листами та грамотами.

4. Про літнє оздоровлення учнів ліцею.

5. Про проведення літніх ремонтних робіт та підготовку закладу до нового навчального року.

Члени Ради ліцею

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень